‘NE DVOJI NEGO SME?E ODVOJI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Zajedno do fondova EU! Više informacija potražite na  strukturnifondovi.hr  i  razvoj.gov.hr. Sadržaj internet stranice isklju?iva je odgovornost Grada Preloga.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

Ne dvoji

nego smeće odvoji

Crtice o projektu

 • Ne dvoji nego sme?e odvoji

  Projekt je usmjeren na osvještavanje gra?ana o održivom gospodarenju otpadom.

 • Svrha projekta

  je osigurati zajedni?ko provo?enje obrazovno -informativnih aktivnosti na podru?ju obuhvata projekta o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u ku?anstvima, pove?anja ku?nog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

 • Realizacija

  ovog projekta imat ?e pozitivne dugoro?ne posljedice na ciljane skupine i na širu društvenu zajednicu.

 • Informiranjem

  podi?i ?e se svijest gra?ana te ?e se posti?i društvena i osobna korist od odvajanja otpada/recikliranja tj. osje?aj da se ?ini nešto dobro za zaštitu okoliša kako za sadašnje tako i za budu?e generacije.

Vijesti

Aktivnosti

Vrste otpada

 • Novine, ?asopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • ?iste papirnate vre?ice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima)
 • Kartonska ambalaža za jaja, rižu , tjesteninu i drugo.
 • Plasti?ne boce od soka, mlijeka, mlije?nih proizvoda, vode
 • Plasti?ne boce od ulja i octa
 • Ostala plasti?na ambalaža, ?aše od jogurta ili posudice za sir
 • Jednokratni plasti?ni pribor za jelo
 • ?iste plasti?ne vre?ice i plasti?ne folije
 • Predmeti od plastike (npr. dje?je igra?ke, zdjelice i sli?no)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i ?iš?enje (npr. šampon, deterdžent za posu?e i sl.)

Napomena: sva ambalaža treba biti prazna i isprana od ostataka sadržaja

 • Limenke od pi?a, konzerve, metalni ?epovi i poklopci
 • Aluminijska folija
 • Staklene boce, staklenke, teglice (o?iš?ene od ostataka sadržaja, bez ?epova i poklopaca), razbijene staklene ?aše (ne kristalne!)
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora vo?a i povr?a, ljuske jaja, talog od kave, vre?ice od ?aja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvije?e, granje, otpalo liš?e, otkos trave i živice, zemlja iz lon?anica, ostaci vo?a i povr?a i sl.),
 • male koli?ine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male koli?ine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

Skip to content