Video spotovi o gospodarenju otpadom

U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja koji su Grad Prelog i 12 Općina (Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Priibislavec) prijavili izrađeni su edukativni spotovi kojima se želi prikazati na koji se način gospodari sa odvojeno sakupljenim korisnim otpadom. Edukativne video spotove je izradila VTV televizija Varaždin, a biti će prikazani na VTV u od 25.03 do 29.03 oko 18.25 sati, dok će na Srcu TV biti prikazani 8.04 do 12.04 oko 19.15 sati. 

Pogledajte edukativne spotove putem web stranice PRE-KOM-a.

1. Odvojeno sakupljanje otpada
2. Sortirnica korisnog otpada
3. Obrada glomaznog otpada
4. Centar za ponovnu uporabu
5. Kompostana

Scroll to Top
Skip to content